ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2011-07-19 Schubert-Weller Christoph, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Prawo do wynagrodzenia dla kładących karty, astrologów itp. na przykładzie Niemiec

To, co mówimy klientom przed zamówieniem porady jest bardzo ważne. Przed zamówieniem porady astrologicznej należy poinformować klienta o formie i zakresie jej udzielenia. To wyjaśnienie kształtuje odpowiedni stosunek prawny pomiędzy zleceniodawcą (klientem), a zleceniobiorcą (astrologiem, tarocistą itp). Okaże się to ważne, gdyby doszło do sporu o honorarium.

Od czasów II Wojny Światowej miało miejsce w Niemczech kilka orzeczeń. Jedno z pierwszych, w 1953 r., mówiło, że astrolodzy nie mogą domagać się zapłaty za swoje porady, ponieważ obiecując prognozę na podstawie horoskopu, obiecują coś niemożliwego do wykonania. Sąd podzielił tu opinie współczesnych naukowców, którzy nie znajdują podstaw do prognozowania na podstawie symbolicznej mapy nieba, jaką jest horoskop. – Trzeba tu zauważyć, że chodzi o takie „podstawy” wiedzy o świecie, o jakich jest w stanie mówić współczesna nauka. Ta zaś jest oczywiście niepełna i wciąż się zmienia, w tym odwołując wcześniejsze twierdzenia. Komuś może się to nie podobać, ale sąd wziął pod uwagę poglądy naukowców za miarodajne. Przez orzeczenia zaś sądów ustala się praktyka prawna, a prawa trzeba przestrzegać lub próbować je zmienić. - W roku 1963 uchylone zostały przepisy nazistowskie, które utrudniały swobodna praktykę astrologiczną. Również od 1963 uprawianie astrologii zostało zaliczone do wolnych zawodów. - Ale podobny jak w 1953 r. wyrok zapadł zupełnie niedawno, bo w kwietniu 2010.

Skąd wzięły się te wyroki? - Wyroków nie ma dopóki nie ma sporów. W tych przypadkach były to spory o honoraria za porady.

Ostatnio – 13.01.2011 – sąd wydał jednak odmienną opinię. Konkluzja orzeczenia jest taka, że gdy klient wie, że naukowcy uważają, że astrologiczna opinia o czyimś charakterze oraz prognoza astrologiczna są niewykonalne, a mimo tego zamawia poradę astrologiczną, to zobowiązany jest za tę poradę zapłacić. – Sąd ewidentnie uszanował to, że porady astrologiczne, przynajmniej na Zachodzie, stają się coraz bardziej popularne i że ludzie mają poglądy prywatne, a także to, że za wykonaną pracę należy się zapłata. – Od siebie chciałbym jeszcze dodać, że, jak z historii nauki wiadomo, wiele okazało się z czasem wykonalne, mimo iż uczeni odmawiali temu prawdopodobieństwa, a nawet w ogóle możliwości.

Z naukowo – socjologicznego punktu widzenia wyrok jest elegancji i salomonowy. Z jednej strony sąd odwołuje się do opinii naukowców i wskazuje na brak naukowch podstaw do opiniowania  astrologicznego. Jest to zrozumiałe, bo żyjemy w cywilizacji naukowo-technicznej, w której "miarodajne" są wypowiedzi środowisk akademickich oraz prawniczych. Z drugiej strony sąd przyjął do wiadomości, że istnieje duża ilość klientów i nie można ignorować wolności światopoglądowej i ekonomicznej.

Jaki jest z tego wniosek dla astrologiczne praktyki także w Polsce? Zanim nastąpi zamówienie porady astrologicznej trzeba klientów uprzedzać, że naukowcy uważają astrologiczne opinie o charakterze człowieka oraz prognozy za niewykonalne. Jeżeli klient mimo tego zamawia poradę, to już wie co robi.

Takie postępowanie jest podobne do postępowania lekarzy przed operacją. Informują o ryzykach, a pacjenci (lub ich rodzina, gdy pacjent nie jest w stanie tego zrobić) podpisują stosowne oświadczenie, że przyjmują to do wiadomości i zgadzją się na konsekwencje ryzyka.

W środowiskach naukowych taki termin jak „prognoza” stosowany jest w dziedzinach, w których używa się technik „naukowych”, a więc np. w meteorologii, albo w ekonomii. Stosuje się tam statystyczne, albo szacunkowe wyznaczenie poszukiwanych wartości, gdy znane są inne wielkości ściśle ilościowo powiązane z poszukiwaną wielkością.

Również inne terminy mają prawnie ograniczoną możliwość stosowania. - „Leczenie” i „terapia” są zastrzeżone dla medycyny, psychiatrii, psychologii. „Leczy” więc ktoś, kto ukończył studia medyczne. „Psychologiem” jest ktoś, kto ukończył studia psychologiczne. Itd. - Metody alternatywne, jeżeli chce się uniknąć sporów, lepiej określać jako dające impulsy do zdrowienia.

Szerzej o najnowszym orzeczeniu w Niemczech w poniższym tłumaczeniu.

* * *

Prawo do wynagrodzenia dla kładących karty, astrologów itp.

Najpierw słowo od tłumacza.

W nawiasach kwadratowych […] będę podawał wyjaśnienia lub dodatkowe znaczenia słów wieloznacznych albo słowa niemieckie, zwłaszcza prawne, w oryginalnym zapisie.

[Bundesgerichtshof (BGH) w Karlsruhe jest najwyższym sądem niemieckim w sprawach porządku prawnego i w tym samym ostatnią instancją w postępowaniach cywilnych i karnych.]

Bundesgerichtshof  [Sąd Najwyższy] w Karlsruhe w dniu 13.01.2011 rozstrzygnął pytanie, czy i pod jakimi warunkami istnieje prawo do wynagrodzenia za świadczenia, w których używane są ponadnaturalne, magiczne siły i zdolności (Aktenzeichen: Bundesgerichtshof III ZR 87/10).

Fakty

Pewna osoba, kładąca [i wykładająca, tj. interpretująca] karty, w roku 2008 doradzała klientowi za pomocą kart w różnych sprawach zawodowych i prywatnych, otrzymując za to w sumie 35 000 Euro. Za dalsze porady w styczniu 2009 zażądała około 6700 Euro.

W niższych instancjach (Landgericht, Oberlandesgericht) zasadniczo oddalono żądanie osoby kładącej karty, ponieważ obiecane świadczenie [Leistung, w tym przypadku to usługa, ale  to także zdolność wytwórcza] zorientowane jest na użycie ponadnaturalnych, magicznych sił i zdolności, a tym samym obiektywnie nie może być możliwe. Z tego też powodu braku podstawy prawnej do zapłaty [Gegenleistung] musi przepadać, zgodnie z § 326 Abs. (1), Satz 1 BGB, § 275 Abs. (1).

Wyrok

Bundesgerichtshof  [Sąd Najwyższy] zwrócił sprawę do Berufungsgericht  [sąd apelacyjny]. Również Bundesgerichtshof  [Sąd Najwyższy] wychodzi z tego [Grundsatz], że obiecane świadczenie nie jest obiektywnie możliwe. Taka ocena jest ważna [właściwa] wtedy, gdy jakieś świadczenie, na podstawie wiedzy naukowej i technicznej, nie może być wykonane [dostarczone]. Tak właśnie jest w przypadku obietnicy użycia ponadnaturalnych, „magicznych” lub parapsychologicznych sił i zdolności. Jednak z tego nie wynika koniecznie, że odpada domaganie się zapłaty na podstawie  § 326 Abs.(1), Satz 1 BGB. Strony umowy mogą bowiem w ramach wolności umów, jak również uznając swą odpowiedzialność za siebie samych, skutecznie umówić się, że jedna ze stron, za wynagrodzeniem, zobowiąże się dostarczyć świadczenie, którego podstawy i skutki, wg. wiedzy naukowej i technicznej nie są do udowodnienia, lecz wynikają z wewnętrznego przekonania [innere Ueberzeugung] i jemu odpowiadającej wiary [Glaube] lub z nieracjonalnej postawy [Haltung], która dla innych nie jest do zrozumienia [naśladowania, powtórzenia, reprodukowania, Nachvollziehbarkeit].

Tym sposobem Bundesgerichtshof  [Sąd Najwyższy] zwrócił sprawę do przedinstancyjnego sądu apelacyjnego [Berufungsgericht] do ponownego rozpatrzenia. Tutaj musi zostać wyjaśnione, czy faktycznie osoba kładąca karty i jej klient, dobrowolnie i uznając swoją odpowiedzialność za siebie, umówili się na odpowiednią usługę.

Również – ponieważ wykorzystana była sytuacja przymusowa [Zwangslage] – musi być wyjaśnione, czy umowa nie była sprzeczna z dobrymi obyczajami i z tego powodu nieważna.


Stanowisko Związku Astrologów Niemieckich  [Deutscher Astrologen-Verband]

1. W naszym przypadku astrologów poważnych i serio traktujących astrologiczne porady, nie wychodzimy z założenia, że chodzi tu o użycie „ponadnaturalnych” lub „magicznych” sił, lecz o stosowanie praktycznej wiedzy. Wiemy jednak, że współczesne orzecznictwo  [Rechtsprechung], bez dokładniejszych badań, cofa astrologię w kąt usług oferowanych, ale „obiektywnie niemożliwych”.

2. Poważni doradcy astrologiczni wyjaśniają swoim klientom jeszcze przed poradą, jaki jest zakres i granice astrologii, jako diagnostycznego sposobu pomagania [diagnostisches Hilfsmittel].

3. Klienci zawierają z doradcą umowę zlecenia [Dienstvertrag], a nie umowę o dzieło [Werkvertrag]. Umowa o dzieło stawia w centrum  świadczenie [rezultat], które jest do dostarczenia [zu erbringende Leistung] (np. prawidłowe wykonanie rzemieślniczej, technicznej itp. pracy, natomiast umowa zlecenia [Dienstvertrag, umowa o usługę] stawia w centrum coś innego, a mianowicie serwis (np. doradzanie, pracochłonność [Zeitaufwand]).

[Polska umowa zlecenia jest umową starannego działania. Trzeba wykazać swój profesjonalizm. Nie odpowiada za to jak tę przekazaną wiedzę wykorzysta klient, tylko za dołożenie wszelkich starań, za skorzystanie z wszelkiej dostępnej wiedzy itd.

W prawie niemieckim jest analogicznie. W umowie o usługę zobowiązanie dotyczy wykonywanej czynności, a nie istnieje, jak w umowie o dzieło, zobowiązanie do rezultatu, do „sukcesu”. („Geschuldet wird vom Dienstverpflichteten die Leistung, in Abgrenzung zum Werkvertrag jedoch nicht der Erfolg.“).]

4. Wynagrodzenie godzinowe poważnego astrologa jest na poziomie 100 Euro (lub mniej).

Żądanie 6700 Euro za jeden miesiąc doradzania, jak w powyższym przypadku – przy wynagrodzeniu godzinowym w wysokości 100 Euro - pozwala przypuszczać albo uzależnienie (ponad dwie godziny daradzania dziennie!), albo dużo wyższą stawkę godzinową.

[koniec tłumaczenia]

Autor:
Dr. Christoph Schubert-Weller
Pierwszy Przewodniczący DAV 2005 - 2011 [Związku Astrologów Niemieckich] 

Żródło:
strona internetowa  DAV, tj. Związku Astrologów Niemieckich:

Dr. Christoph Schubert-Weller: Anspruch auf Vergütung für Kartenlegen, Astrologie und Ähnliches


http://www.astrologenverband.de/index.php?option=com_content&view=article&id=63:anspruch-auf-verguetung-fuer-kartenlegen-astrologie-und-aehnliches&catid=37:astrologie-als-beruf&Itemid=150

Powyższe orzeczenie sądowe w oryginale:
http://www.sae.astrologiedhs.de/html/bgh_zur_astrologie.html


Więcej w książce:
Volker H. Schendel: Astrologie und Recht -  Die Astrologische Beratung – eine Herausforderung
Jest to książka niemieckiego prawnika i astrologa, napisana jako praca doktorska. W latach V. Schendel 2005 - 2011 był doktorantem na wydziale prawnym uniwersytetu w Hannoverze [Juristisches Fakultät der Leibniz Universität Hannover].

V. Schendel udzielił wywiadu radiowego, który można posłuchać w Internecie:
http://www.astrologieimradio.astrologiedhs.de/2.html
Am 17. März 2011 gab es bei Leinehertz 106,5 , dem Sender für die ganze Region Hannover,
um 19/oo Uhr bei Dietrichs Treff, eine Interviewsendung zur Astrologie.
Den Mitschnitt (ohne die Musikanteile) gibt es hier:
"Astrologie und Recht"
http://astrologiedhs.de/astrologieimradio.astrologiedhs/17.03.mp3
Es kann etwas dauern, bis die Verbindung zur mp3-Datei auf dem Server meines Providers hergestellt ist.

Inne audycje radiowe na ten temat:
http://www.vonabisw.de/9.html

Ważna pozycja dająca szersze spojrzenie na astrologię:
Dr. Christoph Schubert-Weller: Philosophische Fragen der Astrologie.
tom 2. serii  Astrologie und Erkenntnis (Band 2 der Schriftenreihe Astrologie und Erkenntnis)

Zob. też tekst: Astrologia - jak działa. Czy albo raczej jak żyć z astrologią?
http://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=794

na górę