ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2014-04-08 Gronert Jarosław
Ponadczasowe reguły
Astrologia i Realpolitik

Na niebie [w czasie redakcji tego tekstu] Słońce w kwadraturze do Plutona.

Urealnia to dość brutalnie spojrzenie na świat [Realpolitik]. Poniżej cytaty z mojej książki „Kosmiczne uwarunkowania w dziejach Polski, 1920 Bitwa pod Warszawą”. Przedstawiłem w niej zbiór podstawowych reguł nie tylko geopolitycznych. Dzięki nim obraz rzeczywistości staje się klarowny i pozbawiony szkodliwych iluzji. Reguły te wynikają wszak z praw przyrody, sprzężonych z Prawami Kosmosu.

Dawniej i dziś w astrologii mundalnej, jak i geopolityce, obowiązują podobne zasady:
- międzynarodowa rywalizacja (Mars) – wynika z trwałych cech natury ludzkiej, podobnie jak i dążenie do współpracy (Wenus).
- to państwo jest silne, które ma słabych sąsiadów, lub zwaśnionych pomiędzy sobą.
- stosunki międzynarodowe – podobnie jak i relacje międzyludzkie – nie polegają na przyjaźni wszystkich ze wszystkimi.
- kto ma odwagę, ten zwycięża.
- na najwyższym stanowisku nie można pomieścić dwóch osób.
-każdy kraj i jego rząd musi się liczyć z określonymi warunkami wewnętrznymi i geopolitycznymi.

Dopasowuje do nich swoją politykę… promując interes własny kosztem rywali, a najczęściej sąsiadów.
- trwające od tysiącleci ze zmiennym natężeniem współzawodnictwo państw i narodów nie wygaśnie i we współczesności.
- pokój nie wynika z braku konfliktu, ale z możliwości jego przezwyciężenia.
- kto okazuje światu własną niemoc, skazuje się ze strony innych na przemoc.
- kto jedynie udaje własną niemoc, jest gotów, by z zaskoczenia zastosować przemoc.
- to, co nazywamy światowym ładem, zwykle jest globalnym porządkiem zaprowadzonym przez silniejszych i bardziej bezwzględnych.
- na wojnie i w polityce najłatwiej i najbardziej przegrywają osamotnieni.
- przeciwnik naszego przeciwnika siłą rzeczy staje się naszym sojusznikiem.
- w polityce – w odróżnieniu od gospodarki – trudniej jest o racjonalne decyzje.
-  wewnętrzne skłócenie w kraju leży w interesie jego sąsiadów.
- państwa, które udanie ze sobą handlują, nie są skłonne do prowadzenia przeciwko sobie wojen.
- wzrost potęgi gospodarczej lub militarnej czy demograficznej jakiegoś kraju powoduje wzrost jego znaczenia również w innych dziedzinach.
- zawsze, gdy pojawiają się nowe potęgi i rosną w siłę, to chcą zmienić światowy porządek.
- jeżeli dowolne państwo wycofuje się z jakichkolwiek obszarów i sfer, to zawsze na jego miejsce przychodzi ktoś inny.
- spory ideowe nigdy nie przeszkadzały w sojuszach państw połączonych geopolityczną wspólnotą interesów.
- jeżeli zamieszkująca jakiś teren nacja nie stanie się mocarstwem – z pewnością uczynią to jej sąsiedzi.
- w polityce liczą się jedynie silni, lub ci, którzy są silnym potrzebni.
- państwa bogate muszą mieć silną armię, jeżeli chcą obronić swój stan posiadania.
- państwa słabe muszą dołączyć do orszaku państw dominujących.
- w interesie wielkich mocarstw jest, by słabe, małe i średnie państwa współpracowały wyłącznie z nimi, ale nigdy między sobą.
- granice polityczne wyznacza i je strzeże – siła militarna i skuteczność gospodarcza.
- przeciwko dominującemu mocarstwu słabsze kraje zawiązują koalicje i sojusze, do których powstania usiłuje ono nie dopuścić.
- każde byłe mocarstwo żyje wspomnieniami swej wielkości i nadziejami na jej odzyskanie.
- największa wrogość istnieje na styku różniących się od siebie kultur i cywilizacji.
- władza zmienia ludzi, a poczucie mocy – narody.
- zarówno dokonywane świadomie wybory jak i niespodziewane przypadki są w stanie odmienić przeznaczenie narodów. 
- skuteczna polityka zagraniczna wymaga posiadania silnej armii.
- kraje zagrożone kryzysem stają się nieprzewidywalne.
- wyłanianiu się nowych państw zawsze towarzyszyły polityczne i gospodarcze napięcia, ujawniające się mniej lub bardziej agresywnym podważaniem lokalnego lub światowego ładu.
- dążenia do realizacji interesów państw i narodów są zależne od świadomości swojej siły – od jej wzrostu lub obniżenia.
- w polityce i gospodarce – jeżeli coś nie jest zgodne z naturalnym układem sił, to znaczy że istnieje inny układ sił, który ma rzeczywistą moc decydowania o wszystkim.
- polityka jest umiejętnością dostosowywania się do zmian koniunktur, czerpania profitów w między-mocarstwowych grach interesów i wykorzystywania sprzeczności między przeciwnikami – dla dobra własnego państwa.  
- rezygnacja z zajmowania się polityką jest rejteradą od konieczności decydowania o tym, co  sprawiedliwe i niesprawiedliwe, co dobre i złe, co gloryfikować, a co piętnować. Jest ucieczką od zajęcia stanowiska wobec kwestii, w jaki system moralny się wpisać.
- to, co wspólnotowe i publiczne, jest zarazem polityczne.
- mocarstwo, które znajdzie się w poważnym kryzysie gospodarczo-politycznym, jest w stanie rozpętać nawet wojenną zawieruchę o światowym zasięgu, byle tylko uchronić swoje władze i elity przed rozruchami zdesperowanego społeczeństwa.
- samodzielność w gospodarce, która nie idzie w parze z samodzielnością w polityce, zazwyczaj kończy się klęską wolnego państwa.
- żaden kraj nie może być niepodległy, jeżeli decyzje o jego losie zapadają poza jego granicami.
- w kraju, który ma sprzedajne elity, przegrywa społeczeństwo i naród.
- zniewolone, zastraszone, bierne społeczeństwo nie wytworzy prawdziwych, własnych elit, gdyż ustanowią je siły obce i wrogie.
- narody, które nie znają i nie cenią własnej historii, skazane są na postępującą degenerację i porażkę.
- kraj bez uzbrojonych mężczyzn jest marzeniem każdego agresora.
- nikt nie obroni kraju, który sam nie chce, lub nie potrafi się bronić.
- kto nie chce utrzymywać własnej armii, to będzie utrzymywał cudzą.
- prawdziwi mężowie stanu zwracają uwagę na polityczne procesy długofalowe, kryjące się pod powierzchnią bieżących wydarzeń.
- potencjał militarny zawsze jest ostatecznym wyznacznikiem możliwości i znaczenia państwa w geopolityce.
- powodem załamania się cywilizacji, kultury, imperium lub państwa o wiele częściej bywa kryzys wewnętrzny niż wpływy zewnętrzne.
- im większy pojawia się kryzys, tym bardziej zmusza do wyzwolenia większych zasobów energii dla sprostania jego wyzwaniom.
- nawet najbardziej szczytne patriotyczne hasła nie poparte realną siłą militarną, polityczną i gospodarczą, są jedynie demagogią.
- sprawnie zarządzane, zwarte społecznie, silne gospodarczo i militarnie państwo potrafi zmaksymalizować promocję swojej obecności na scenie międzynarodowej, na której współpracuje lub rywalizuje z innymi państwami.
- w astrologii mundalnej i geopolityce mierzenie wypadków dziejowych skalą długości własnego życia jest zbyt krótkowzroczne.
 

Nasza teraźniejszość i przyszłość może być mądrzej realizowana dzięki dojrzałemu zrozumieniu przeszłości. Zodiak otulający Ziemię jest jak koło – musi się toczyć, żeby nie upaść. A rozwijające się w jego strukturze procesy napędzane są ruchem ciał niebieskich i całego kosmosu.
 

Zrozumienie i ocena przeszłości jak i perspektywy na przyszłość wynikają z rozpoznania tajemnic historii. Zodiakalna spirala jest jak niekończąca się nigdy księga, zawierająca losy nie tylko ludzkości.


 

na górę