ASTROLOGIA

wydarzenia komentarze

Motto: Bóg stworzył morze, a my łódź. Bóg stworzył wiatr, a my żagiel. Bóg stworzył ciszę bezwietrzną, a my wiosła. - Przysłowie afrykańskie.

2021-10-12 Kałuski Bogusław
Astrologia w Polsce. Przegląd na tle historii.

Treść przekazu jest lepiej rozumiana, gdy znamy kontekst oraz nadawcę. Treść horoskopu jest lepiej zrozumiała, gdy znamy człowieka, rzecz czy organizację.

Niniejszy post napisałem dla czytelników niemieckojęzycznych po zapytaniach astrologów niemieckich o astrologię w Polsce. Z tego powodu wprowadziłem tu opis dziejów zarysowany grubą kreską i w powiązaniu z historią Niemiec, aby tamtejsi czytelnicy mieli znane sobie punkty odniesienia. Znajomość historii Polski jest przecież na świecie raczej niewielka. Umieściłem dużą ilość linków do źródeł, aby zainteresowani mogli poszerzać wiedzę (w wersji niemieckiej są to odnośniki niemieckojęzyczne).

To krótkie opracowanie nie aspiruje do kompletności, zwłaszcza w sprawach organizacyjnych i personalnych środowiska astrologicznego, więc proszę  o informacje i chętnie je uzupełnię, a także zachęcam kolegów astrologów do publikacji rozszerzających i pogłębiających.

A zatem najpierw kilka słów o Polsce. - Państwo przybrało formę królestwa około roku 1000. W tych czasach wybudowany został w Poznaniu gród obronny na terenach między dwiema odnogami rzeki Warty. Zużyto około 30 tys. dębów, a mur, którego profil miał kształ odwróconej litery Y, był u podstawy szeroki na 12 m. Kursuje kilka hipotetycznych horoskopów początku państwa polskiego, które łączy się symbolicznie z chrztem władcy. np.:

Powyżej hipotetyczny horoskopy chrztu Polski wg. Jarosława Gronerta: 16.04.996 godz. 10.45 Gniezno.

Inni astrologowali proponowali godziny i daty zbliżone lub zupełnie inne. Wymienię nazwiska  alfabetycznie i nie twierdzę, że ta lista jest kompletna: John Frawley, Światosław Nowicki, Rafał Prinke, Leszek Weres. Wojciech Jóźwiak zajął stanowisko sceptyczne.

Dane zaczerpnąłem z bazy horoskopów Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, gdzie znajdują się także grafiki:
http://www.baza.astrolog.org.pl/Polska_(pocz%C4%85tek_pa%C5%84stwowo%C5%9Bci)

Państwo polskie zmieniało się, ale zawsze było wielonarodowe, co było kiedyś standardem. Ale co to znaczy „państwo wielonarodowe”? - Może najpierw zauważmy, że wpływ pojedynczego człowieka był na to znikomy, bo on po prostu rodził się gdzieś i tym samym był kimś z jakiegoś narodu oraz częścią jakiegoś państwa. Tylko nieliczni zmieniali miejsce zamieszkania, w sensie miasta czy wioski, a tylko wyjątki przenosiły się do innego państwa. Większe ilości ludzi mogły natomiast uciekać, albo być przepędzanymi, a wtedy zmieniać kraj czy państwo lub też mogły być przejmowane terytoria, gdzie mieszkali i wtedy, będąc nadal tam, gdzie dotąd byli, byli w innym państwie.

W różnych państwa jest to różnie rozwiązywane prawnie. Współcześnie w państwie niemieckim „Niemcem” w rozumieniu prawa jest obywatel Niemiec. A więc mówi się o Staatsvolk – brak polskiego odpowiednika, dosłownie „lud państwa”. W Rzymie używano formuły SPQR, Senat i Lud Rzymu. - Wcześniej w Niemczech oraz w innych państwach często odróżniano obywatelstwo oraz narodowość.

Problem narodowości, obywatelstwa oraz identyfikacji kulturowej jest bardzo złożony i trudny politycznie, socjologicznie i psychologicznie. Dochodzi także do przekłamań w rozumieniu historii, ponieważ używa się współczesnych słów na opisanie dawnych działań. Przykładowo, mówi się, że Amerykanie wymordowali Indian.  Europa, która tak opisuje historię Ameryki, probuje umyć swoje ręce od kolejnej zbrodni ludobójstwa, a winą obciąża Amerykanów. Owszem, jest to słuszne o tyle, że zrobili to biali mieszkańcy Ameryki. To jednak nie byli „Amerykanie” lecz spuszczeni ze smyczy prawa Europejczycy.

Państwo polskie obejmowało różne obszary, od Odry i Bałtyku aż po okolice Morza Czarnego. Największa rozciągłość to około 1 mln km2. Ludność słowiańska zamieszkująca jako jedyna tereny od Łaby do Odry została włączona w skład państw niemieckich.

Zob.:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Germania_Slavica

Die Slawen - Unsere geheimnisvollen Vorfahren | MDR Geschichte
09.07.2020
https://www.mdr.de/video/mdr-videos/reportagen-dokus/video-die-slawen-100.html

Pierwszy uniwersytet w Pradze powstał w roku 1348, w Krakowie w roku 1364, w Erfurt w roku 1379. W wieku XV i na początku wieku XVI polscy astrolodzy słynnęli w Europie.

http://www.astrowiki.eu/index.php?title=Polska_szko%C5%82a_astrologiczna
(data dostępu 22.11.2019)

http://www.astrowiki.eu/index.php?title=Akademia_Krakowska
(data dostępu 22.11.2019)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet


Specyfiką państwa polskiego było utworzenie tzw. demokracji szlacheckiej w ramach królestwa. Szlachta polska stanowiła aż ca 10% ludności (gdzie indziej było to 1-2%). Miało to zalety dyskursu społecznego i politycznego, ale prowadziło też do szkodliwie przedłużających się sporów, gdy potrzebne były szybkie decyzje i zwartość. Jest to problem występujący w państwach, gdzie jest tworzonych bardzo dużo partii.

Aż do końca XVIII wieku sukcesy i problemy państwa polskiego były duże i małe, ale wszystkie były przejściowe. Decydująca zmiana nastąpiła na arenie międzynarodowej. Do tego czasu Polska zmagała się jednocześnie z jednym czy dwoma sąsiadami. Gdy trzy duże państwa, tj. Austro-Węgry, Prusy i Rosja się zjednoczyły w polityce środkowoeuropejskiej, doszło  stopniowo w latach 1772, 1793 i ostatecznie 1795 do całkowitego rozbioru Polski. Od 1795 do zakończenia 1 wojny światowej, a więc przez 150 lat, Polska nie funkcjonowała jako samodzielne państwo. Po III rozbiorze Polski (1795) obszar zaboru pruskiego stanowił ponad połowę terytorium Królestwa Prus, zaś Polacy stanowili blisko połowę jego ludności. Zabrane ziemie polskie stanowiły 20% Austro-Wegier.

Tu jest moment aby pokazać, jak w historii powstają sympatie i antypatie. O ile Napoleon jest postrzegany w Niemczech jak półdiabeł, to w Polsce jest postrzegany jak półbóg, bo on wprawdzie przesadził z wojnami, ale walczył wtedy z zaborcami i podtrzymywał Polakom nadzieję restauracji państwa. - Bismarck jest postrzegany przez Niemców jako postać jednocząca Prusy (w każdym mieście jest ulica jego imienia), a dla Polaków jest on przykładem dyskryminacji języka i kultury polskiej na terenach polskich włączonych do Prus. Także władze rosyjskie działały uciskająco. Tylko w imperium austro-węgierskim była stosunkowo większa tolerancja dla różnych języków i kultur.

Co do Bismarcka, to trzeba także pamiętać, że za jego czasów nasilona została militaryzacja mentalności niemieckiej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Prus


https://de.wikipedia.org/wiki/Polen_in_Deutschland

Tożsamość państwowa (polityczna) Polaków była jednak zawsze żywa i dlatego po 1 Wojnie Światowej Polska szybko odzyskała suwerenność. Zewnętrznie 1 wojna światowa była czasem, gdy polscy wrogowie walczyli między sobą, jednolite wilcze stado (tj. Święte Przymierze) ostatecznie rozpadło się.Powyżej horoskop II RP, 14.11.1018 w Warszawie, za J. Gronertem przyjmuję godz. 8

11.11.1918 Piłsudski otrzymał władzę nad wojskiem, a 14.11.1918 Rada Regencyjna, rozwiązując się, przekazała Piłsudskiemu pełnię władzy. Dokładnymi godzinami nie dysponujemy. Za Kakowskim przyjmowane jest, że nastapilo to „rano”. Nie udało się też znaleźć godziny wysłania depesz radiowych oznajmiających światu, że Polska istnieje jako państwo.

Plutoniczność dobrze obrazowałaby matamorfozę i udaną regenarcję, jak była udziałem Polski międzywojennej.

http://blogpress.pl/node/6472
A. Kakowski – Z niewoli do niepodległości. Pamiętniki

Odnowione w 1918 roku państwo polskie było nadal wielonarodowe, zamieszkałe przez Polaków, Rusinów tj. Ukraińców i Białorusinów, a także Żydów i inne narodowości.

W roku 1931 w państwie polskim żyło 32 mln ludzi, współcześnie jest to 38 mln.

W roku 1931 skład narodowości był jak poniżej (samookreślenie według deklarowanego języka ojczystego respondentów)
1. Polacy – 68,9%. = 22 mln
2. Ukraińcy – 13,9%  = 4,45 mln
3. Żydzi – 8,6%. = 2,75 mln
4. Białorusini – 3,1%.= 1 mln
5. Niemcy – 2,3%. = 0.74 mln
6. Inna, lub nie podana – 3,2% = 1 mln
Proporcje narodowe były wtedy różne w zależności od regionu. Np. we wschodnich wioskach było nawet po 30% Ukraińców.

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita#Mniejszo%C5%9Bci_narodowe


Po 2 Wojnie Światowej Polska oraz wiele innych państw Europy Środkowej zostały przez Aliantów (USA, UK, Fr) poddane ZSRR jako wynagrodzenie za pomoc w pokonaniu Niemiec i Japonii. Dokonana została wtedy kolejna zmiana granic Polski oraz wielomilionowe przymusowe przesiedlenia. W efekcie, pierwszy raz w historii, Polska stała się państwem jednonarodowym, a właściwie: została taką uczyniona. W tym ciągu działań ZSRR utworzył nowe państwa, m.in. Ukrainę i Białoruś, pierwszy raz jako państwa (członkowie ONZ), ale w federacji ZSRR (bez realnego prawa głosu).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Alianci

Podobnie uczyniono z Niemcami. To było państwo wielonarodowe, a po 2 Wojnie Światowej zostało zrobione państwem jednonarodowym. Ze względu na Gastarbeiterów i osiedlających się cudzoziemców współczesne Niemcy stają się państwem multikulturowym. Tworząc Unię Europejską tworzymy zręby europejskiego państwa wielonarodowego. Perspektywistycznie trzeba będzie odejść od myślenia w katagoriach federacji państw, ponieważ ze względu na sploty gospodarcze i administracyjne stajemy się (ale jeszcze nie jesteśmy) jednym wielkim europejskim państwem wielonarodowym, trochę jak kiedyś cesarstwa czy królestwa. Pamiętajmy, że obszar cesarstwa był podległy cesarzowi, a UE jest nadal jakby federacją państw, które są w trakcie tworzenia instytucji centralnych unii. W ciągu tysiącleci wybito wiele narodów, ale te narody, które w Europie przetrwały, podobnie jak niektóre kultury, trwają dłużej niż państwa, które zmieniają formy lub przemijają. Skoro niektóre narody w Europie przetrwały, to jest w nich jakaś trwałość. Szanujmy się wzajemnie. Już choćby dlatego, że nie należy zmniejszać puli gentycznej, do czego doprowadzono wśród zwierząt i roślin. Nie ma w nowoczesności przykładów podobnych do UE, bo RFN z administracjami Landów czy USA z administracjami stanów są wewnętrznie mniej różnorodne niż UE.  Nie ma alternatyw organizacyjnych, bo skład narodowy Europy jest jaki jest. Jesteśmy skazani na siebie przez Los i musimy nauczyć się wspólnego życia. We współczesnych państwach narody są nadal siłą polityczną, ale gospodarka oraz instytucje demkratyczne i wykonawcze stają się coraz bardziej multikulturowe. Nie należy więc jakichkolwiek narodów utożsamiać z krajami czy państwami. Rozważania, czy tworzenie UE jest sensowne, są bezsensowne. To są procesy geopolityczne. Hierarchie sojuszy i wrogów można konstruować dowolnie, ale za każdym razem potrzebne jest zgrupowanie z kilku powodów. Rosja nie wprowadziła polityki konstruktywnej. ChRL konkuruje nie tylko ideologicznie ale także gospodarczo z USA, co stwarza zagrożenie militarne. Ale czy ktoś słyszał o autentycznie chińskich wynalazkach w czasach współczesnych?

ChRL niesłusznie traktuje się tak jak Chiny. Na mocy tego myślenia Hong Kong oddano ChRL. Teraz ChRL zajmuje Morze Południowo-Chińskie i przygotowuje się do zdobycia Tajwanu, który nigdy nie był częścią ChRL. W ten sposób sowieci chińscy przejęliby tamtejsze technologie oraz wykształconych ludzi. Następny przewidywalny krok to zajęcie Korei Pd. i Japonii. - Japonia w Azji jest jak Wyspy Brytyjskie dla Europy.  Przy sukcesywnie agresywnej ChRL, wzrośnie agresywność Rosji i będzie pogrążona Europa Zachodnia. - Plan sowietów jest jasny, a mimo tego Zachodnia Europa jest zaślepiona swoim udanym okresem po II Wojnie Światowej.

Także słowo “Chińczyk” jest stosowane zbyt generalnie. W państwach chińskich żyło i żyje wiele narodowści, podobnie jak w ZSRR żyli nie tylko Rosjanie. Propagandzie ChRL jest jednak na rękę, że reszta świata, z powodu niewiedzy, traktuje ludność tego imperium jako jednorodną.


Państwa morskie zawsze odgrywały dużą rolę w historii świata. Przykładem jest UK i Japonia, a w najnowszych czasach USA. Wyjście UK z UE jest szkodliwe dla Europy, a dodatkowo i szczególnie dla Niemiec, bo Niemcy, bez UK, są pozbawione przeciwwagi, a bez niej  mogą popadać w uskrajnianie swej pozycji i działań.

Osobną sprawą jest wytwarzanie obrazu wroga, jakim został dotknięty świat islamski przez rozdmuchanie fundamentalizmu. Nie znam ludzi w Europie, którzy by chcieli u nas wprowadzić czy dopuścić system „rosyjski” albo „chiński”. „Rosyjski” teraz jest w gruncie rzeczy totalitarny, a „chiński” jest nadal sowiecki, a więc też totalitarny. Duża ilość ludzi nawet na Zachodzie wie, że w państwach sowieckich w Europie i Azji zabito około 100 mln ludzi.  Asocjalny system USA też nie jest w Europie mile widziany. Patrząc w perspektywie dzisiątków lat można powiedziec, że, inaczej niż Europie,  pieriestrojka sowietów chińskich powiodła się, bo gospodarka została częściowo sprywatyzowana, co dało partii (a tym samym rządowi, państwu) dopływ pieniędzy. Tak wzmocnione państwo, ChRL, stara się zdobyć tereny tracone przez Chiny od czasów kolonizacji i rozszerza nowe strefy pływów. W tej sytuacji USA w pojedynkę mogą być zbyt słabe lub nie dość samosterowne lub zbyt zaborcze, a więc potrzebuje Europy jako pomocnego partnera i trzeba im obu akceptować Realpolitik.

Niechętnie używam określeń „rosyjski” czy „chiński”, tak jak niechętnie, w takim kontekście,  powiedziałbym „niemiecki”. Precyzyjniej, pod wględem typu oraz historii, określają to takie słowa jak „nazistowski” czy „sowiecki”. Także mówienie o „złych Amerykanach” jest nie całkiem słuszne. Poważne różnice między imperiami są dwie. Chodzi o proporcje. Obywatele amerykańscy otrzymują o wiele lepsze wynagrodzenie za pracę niż ludność podległa Putinowi i Xi Jinpingowi. I nieporównywalnie mniej Amerykanów jest zabijanych i terroryzowanych przez siły rządowe w ich własnym kraju.

Powojenna Polska Rzeczypospolita Ludowa była państwem pod protektoratem ZSRR, podobnie jak NRD. Nie używam słowa „socjalizm”, bo to propagandowy eufemizm ukrywający brutalne realia. Nie ma uzasadnienia, aby mówić, że było to niezależne państwo polskie, ponieważ władze były marionetkowe, a decyzje były podejmowane w sowieckiej Moskwie. W tym okresie trwała jednak polska kultura. Sowieci pozwolili w Polsce działać kościołom oraz pozostawili chłopom małe, ale własne gospodarstwa rolne (duże zostały upaństwowione). Te społeczne enklawy tradycji ułatwiły zachowanie kultury mimo wysiłków sowietyzacji.


Po sowietyzacji, tj. w PRL, cześć nurtów życia publicznego zostało zakazanych, inne były pod kontrolą. Rozmach prywatny został zdławiony. Wzrost mógł się odbywać tylko po linii partyjnej, co wszędzie prowadzi do kastowości i terroru wobec kast niższych. Innowacyjność w partyjnych ramach tylko częściowo daje praktycznie dobre efekty. Jak w porze deszczowej, wszyscy są przemoknięci i ubłoceni. W ZSRR, jak w Niemczech w czasach NSDAP, miliony różnych ludzi zostało zabitych w taki czy inny sposób, przez rewolucje i uwiłanie w wojny ideologiczne. To samo dotyczy ChRL i to na jeszcze większą skalę. - W Rosji była rewolucja, ale nie było i nie ma demokracji. Podobnie w Chinach. Nie było i nie ma na świecie władzy sowieckiej udanej dla ludności. Tam zawsze i wszędzie był i jest terror. W Europie Środkowej i Zachodniej oraz Południowej oprócz przymusu państwowego pojawiała się demokracja. - System sowiecki działa jak mafia. Groźby są realizowane publicznie, więc powszechnie tam wiadomo, że nie ma żartów. Likwidowane są nie tylko jednostki lecz całe grupy. Natomiast świadomość zniewolenie i zagrożenia jest niewygodna dla umysłów, więc powszechne jest stosowanie takich mechanizmów jak wyparcie, stąd duża część ludzi sądzi, że robi coś dobrowolnie, a nawet chętnie. Przykładem skuteczności są tamtejsze wyniki anonimowych badań opinii publicznej. które niemal w 100% bywają „prawidłowe”. Gdyby użyć metafory z kijem i marchewką, to w systemach sowieckich kij jest długi i gruby. Turyści i biznesmeni z Zachodu widzą tam jedynie wygodną dla siebie część, bo inaczej musieliby widzieć w swoim kraju, że gruba jest podawana im marchewka.

Stosunki niemiecko-polskie są trudne. To nie jest tylko skutek Rozbiorów Polski i III Rzeszy. Niemiecka ekspansja na Wschód trwała w różnych formach już od Średniowiecza. Szczególnie złą sławą ceszy się Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie.Tu warto zauważyć, że w ramach przygotowań do sporów prawnych z agresorem przed trybunałem papieskim powstawały w Polsce prawne podstawy dla dopuszczalnych wojen obronnych. Ekspansja austriacka była łagodniejsza (w porówaniu). Owszem, polska ekspansja też była skierowana na Wschód.  Mówienie, że tak działali wszyscy, coś nam wyjaśnia, ale niczego nie usprawiedliwia. Stosunki niemiecko-polskie są jednak dzisiaj nieporównywalnie lepsze od stosunków rosyjsko-polskich. Trwa proces pozyskiwania zaufania przez państwo niemieckie na arenie międzynarodowej i można go nazwać doktryną Adenauera. On to rozpoczął na Zachodzie, a Brandt kontynuował na Wschodzie, po inicjatywie biskupów polskich, jaka została  wyrażona w słowach: wybaczamy i prosimy o wybaczenie.

Niektórzy uważają, że doktryna Adenauera to ratunkowa kalkulacja pokonanych, którzy szukali sposobu, aby powrócić do normalnego życia gospodarczego i politycznego. Zbigniew Brzeziński uważał, że Niemcy (w przeciwieństwie do sowietów) zrozumieli swój błąd i autentycznie zaczęli lepiej działać.

Zob.: Jacek Żakowski, Zbigniew Brzeziński: Dobiega końca zdominowanie świata przez Zachód
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1506746,1,zbigniew-brzezinski-dobiega-konca-zdominowanie-swiata-przez-zachod.read

Proporcja wzajemnych działań prawidłowych i nieprawidłowych poprawiła się. Rany są jednak pamiętane głęboko. Liczne i silne więzi powstają w paneuropejskich procesach gospodarczych, co pomaga przechodzić do porządku dziennego nad przeszłością.  Natomiast polityka państwa sowieckiego, a teraz rosyjskiego, pozostaje agresywna, więc zaufanie do niego jest zerowe. Nawet jeżeli czasem mają miejsce poprawne gesty polityczne, to nie ma współpracy gospodarczej, a jedynie ograniczona wymiana. W Polsce obowiązują przepisy UE. Rosja natomiast wprowadzała wielokrotnie zaporowe cła na niektóre towary z Polski.  

Nie tylko stosunki niemiecko-polskie są trudne. Stosunki niemieckie są ogólnie trudne. Nie ma na świecie polityka, który z ufnością patrzyłby na zbliżenie niemiecko-rosyjskie. Dotąd to zawsze było niebezpieczne dla sąsiadów. Także Brytyjczycy, Amerykanie i sowieci chińscy nie są przychylni temu zbliżeniu. Najwięcej nadziei politycznych budzi jednoczenie się Niemiec z większym zbiorem, z Europą.

https://www.konrad-adenauer.de/quellen/zitate/uebersicht


W powojennej, sowieckiej  Polsce uprawianie astrologii zostało nie tyle zakazane co praktycznie uniemożliwione. Funkcjonowały tylko zamknięte grupki bazujące na kilku osobach z czasów przedwojennych jak antropozof  Robert Walter. Pominąwszy astrologię gazetową można powiedzieć, że profesjonalna astrologia miała wtedy charakter elitarny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Walter

https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_M._Walter


https://kultura.onet.pl/wiadomosci/robert-walter-mistrz-z-komorowa/gtdnny6


http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/anthropos_i_sophia/dobiasz_dzieje_antropozofii_w_polsce.htm#_ftn26Protesty robotnicze i brutalne interwencje policji lub wojska, niekiedy z ofiarami śmiertelnymi, miały miejsce w latach 1956, 1968 (studenci), 1976. W latach 70 działał KOR, tj. organizacja intelektualistów sprzeciwiająca się władzom sowieckim i pomagająca osobom represjonowanym.

Choć wszyscy chcieli tego tak,  jak pragnie się zapadnięcia się piekieł, to - pomijając astrologa André Barbault - nie znam nikogo osobiście, ani nie czytałem, aby ktoś  w tamtych dawnych czasach spodziewał się upadku ZSRR w jakieś konkretniej perspektywie czasowej.  A jednak to zostało zrobione.

W efekcie wyjścigu zbrojeń finanse ZSRR zostały zdruzgotane. W latach 1983 – 1984 został opracowany plan takiej przebudowy imperium sowieckiego, który miał zapewnić nomenklaturze przetrwanie. W latach 1985-1991 realizowana była pieriestrojka. W roku 1985 władzę objął Gorbaczow, a w 1990 ją utracił. Od imperium oderwało się wtedy wiele państw europejskich poczynając od Polski, a kilka państw na granicy Europy i Azji poluźniło swe więzy z centrum imperium. Gdy władzę w Rosji przejął Putin, powiedział, że rozpad ZSRR jest największą katastrofą od czasu 2 Wojny Światowej. Trzeba pamiętać, że Gorbaczow po utracie władzy wiele czasu spędzał w USA i Niemczech, bo w Rosji nie czuł się bezpiecznie. 16.10.1978 po wyborze polskiego papieża, wielkie ilości ludzie doznały otuchy. W tej chwili, jak przez radio ogłoszono wiadomość o tym, byłem u dentysty. Lekarka podniosła ręce, usiadła i rozpłakała się z radości. Zwiększyła się wtedy ilość uczestników pielgrzymek pieszych do Częstochowy. Letnia pielgrzymka zbierała dzisiątki tysięcy osób, idących gwiaździście z całej Polski. W dniach 06 – 14. sierpnia,  z Warszwa odległej o ponad 200 km, szło jednocześnie nawet 20 tys. osób. I to nie byli “ciemni chłopi”. Taki był wtedy duch w ludziach.

W 1980 zaczęły się w Polsce masowe strajki, powstały związki zawodowe Solidarność. Lata 1981–1983 to stan wojenny w PRL. Moment dziejowych uzgodnień zakulisowych to tzw. Okrągły Stół, tj. negocjacje Solidarności z dotychczasowym rządem, które trwały od 6 lutego do 5 kwietnia 1989. Później były już tylko działania wykonawcze i formalizujące. Dla orientacji przypominam, że Mur Berliński otworzono w nocy z czwartku 9 listopada na piątek 10 listopada 1989. Natomiast 29.12.1989 o 22:50 w Warszawie Sejm uchwalił tzw. Nowelę Grudniową, tj. ustawę zmieniającą Konstytucję. Dzień formalnej zmiany ustroju Polski to jej wejście w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj.31.12.1989 godz. 00.00. Zakończono system sowiecki. Powstała III Rzeczpospolita.Powyżej horoskop: III RP, 31.12.1989 godz. 00.00 Warszawa

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny_w_Polsce_(1981%E2%80%931983)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okr%C4%85g%C5%82y_St%C3%B3%C5%82_(Polska)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowela_grudniowa

http://www.baza.astrolog.org.pl/Polska_(III_Rzeczpospolita)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_Berli%C5%84ski#Upadek_Muru_Berli%C5%84skiego


Całkowicie zmieniono treść pierwszego rozdziału konstytucji. Zmieniono sowiecką nazwę państwa „PRL“ na "Rzeczpospolita Polska", usunięto artykuły dotyczące kierowniczej roli partii sowieckiej oraz przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Pojawiły się także nowe zasady ustrojowe: zasada demokratycznego państwa prawnego, zasada tzw. "sprawiedliwości społecznej", pluralizm polityczny, swoboda działalności gospodarczej oraz ochrona własności. Zmieniono symbole państwowe, orzeł biały odzyskał koronę. Konstytucja była zmieniana lub uzupełniana jeszcze w latach 1992, 1997 (duża przebudowa), 2006 i 2009.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_Rzeczypospolitej_Polskiej

W mentalności ludzi masowe przemiany rozpoczęły się dużo wcześniej, bo zaraz po wyborze polskiego papieża oraz po powstaniu ruchu Solidarności, czyli od roku 1980.

Koncerty Scorpions w Związku Radzieckim miały charakter misji pokojowej. Następnie, 08.1989, przed otwarciem Muru Berlińskiego, powstała ballada Wind of Change. “Ale zwrot [polityczny, dziejowy] zaczął się od Solidarności w Polsce”, mówią Klaus Meine i Rudolf Schenker w udzielonym wywiadzie.

Podobnie mówi Joachim Gauck: "było wystarczająco dużo Polaków, którzy z powodu wiary chrześcijańskiej lub miłości do ojczyzny pomyśleli: istnieje inna rzeczywistość niż przetrwanie w dyktaturze i to jest wielkie trwałe przesłanie ruchu Solidarności dla całej Europy, właściwie dla wszystkich bojowników o wolność na świecie."

Nawet Angela Merkel, w okresie poprzedzającym upadek Muru Berlińskiego ."była kiedyś pod wpływem swoich prywatnych i zawodowych podróży do Polski."

„Wind of Change”. Wiatr zmian zaczął się w Polsce | DW | 30.08.2020

https://p.dw.com/p/3hk3f

Były prezydent Niemiec o Solidarności: „Językiem wolności w Europie jest polski” | DW | 31.08.2020

https://p.dw.com/p/3hea6„Angela Merkel była w Polsce, kiedy w Berlinie rozbijali mur”. Jej biografia polityczna ukształtowała się także podczas jej prywatnych i zawodowych podróży do Polski. Przyjaciele i znajomi z przeszłości pamiętają.  

https://p.dw.com/p/3jLpX


W 1982 ukazała się pierwsza nowoczesna książka astrologiczna „Mandala życia” autorstwa L. Weresa i R. Prinke. Sprzedała się w gigantycznym nakładzie, być może 150 tys. lub więcej. Autorzy napisali w niej o wszystkich podstawach astrologii, wymienili liczące się nazwiska i kierunki na świecie. Teraz, kto znał język obcy, ten mógł się douczać. Od tego momentu  astrologia przestała być elitarna. Określenie tej przemiany jako przejście od elitarności do popularności pochodzi od Piotra Gibaszewskiego.

http://www.baza.astrolog.org.pl/Weres_Leszek

http://www.baza.astrolog.org.pl/Prinke_Rafa%C5%82

Gibaszewski Piotr, Astrologia w Polsce w XX wieku: od elitaryzmu do egalitaryzmu, w: Nomos: Kwartalnik religioznawczy. Nr 59/60 (2007), s. 121-135 1230-7858.
https://polona.pl/item/astrologia-w-polsce-w-xx-wieku-od-elitaryzmu-do-egalitaryzmu,NDY4MDk2NTY/0/#info:metadata

Gdy wymuszona została zmiana ustroju z sowieckiej dyktatury w Polsce na demokratyczny, ruszyła fala pomaturalnych szkół psychotronicznych. Pierwsza szkoła powstała w Łodzi w roku1986. W 1992 w jednej z takich szkół było 1000 studentów. Przez różne szkoły przewinęło się kilkadziesiąt tysięcy osób. Ludzie byli głodni ezoteryki i spraw alternatywnych. Uczono tam „wszystkiego”: astrologii, tarota, medycyny naturalnej, radiestezji. Część absolwentów zaczęła praktykować, część stała się czytelnikami nowopowstałych czasopism i książek, część stała się klientami nowych usług. Powstało środowisko ezoteryczne, new age rozbłysło także w Polsce. Pojawiło się wiele  warsztatów i alternatywnych szkoleń oraz terapii z regresingiem włącznie.  Do dziś przetrwały nieliczne, początkowo działające z rozmachem inicjatywy. Stabilna liczebnie jest grupa uzdrawiaczy.

http://www.jozefonoszko.pl/about.php

https://studiumzycia.pl/

Powstały czasopisma ezoteryczne z działami astrologicznymi, wydawnictwa ezoteryczne oraz dwa towarzystwa astrologiczne, organizujące szkolenia i kongresy. Jedno z nich wydaje kwartalnik Trygon. Tłumaczone są na polski pojedyncze książki takich autorów jak Al-Biruni, Marsilio Ficino, Michael Vratislaviensis „Introductorium astronomie…” 1506, Nicholas Culpeper oder Ptolemäus "Tetrabiblos".

PSA , przemianowane na SAwP
http://polskaastrologia.pl/?page_id=19

PTA
http://astrolog.org.pl/
 

Powstała polska Astrowiki (aktualnie działa, po zakłóceniach). Inicjatorem był Andrzej Opejda, który redagował także 2 czasopisma i był współzałożycielem pierwszego stowarzyszenia astrologicznego.

http://astrowiki.eu/index.php?title=Andrzej_Opejda
http://www.astrowiki.eu/index.php?title=AstroWiki_-_encyklopedia_astrologii
(data dostępu 22.11.2019)

Wielu astrologów założyło strony astrologiczne.
http://www.astrowiki.eu/index.php?title=Kategoria:Astrolodzy_polscy_wsp%C3%B3%C5%82cze%C5%9Bni
(data dostępu 22.11.2019)

Powstała baza horoskopów związanych z Polską:
http://baza.astrolog.org.pl/Strona_g%C5%82%C3%B3wna

Całość upodobnia się stopniowo do Europy Zachodniej i USA. Najliczniejsze kontakty utrzmywane są z astrologami z obszaru języka angielskiego. Poza tym z astrologami obszaru rosyjskiego, bo choć Polacy nie ufają państwu rosyjskiemu, to utrzymują kontakty z Rosjanami. Nawiązano kontakty z astrologami obszaru niemieckojęzycznego i francuskiego. Ale także z astrologami z innych państw, jak np. ostatnio z Ukrainy.

Z czasem nastąpiło spowolnienie, a następnie zredukowanie tego szerokiego i licznego trendu rozwoju new age, chyba na całym świecie mniej więcej jednocześnie. Liczba astrologów polskich żyjących wyłącznie z astrologii zmalała i teraz jest znikoma. Wynika to także z niewielkiej zamożności ludności. Średnie dochody w Polsce są na poziomie niemieckiej płacy minimalnej. Płace tzw. przeciętnych ludzi są oczywiście dużo niższe. Ceny w Polsce są zaś podobne do cen niemieckich.  Proporcjonalne do płac są podatki, składki ubezpieczeń społecznych i medycznych. Mimo iż te składki są dla ludzi wysokie, to do budżetu państwa wpływa niewiele. A wtedy ludzie otrzymują nieliczne świadczenia medyczne oraz socjalne. Wiele ludzi musi więc kupować towary niższej jakości. Albo wyjeżdżać do obcych krajów. Po dziesiątkach lat systemu sowieckiego ludzie są wygłodniali, chcą konsumować. Na Zachodzie jest lepiej. Wyższe pensje, większe auta, wyższe kredyty. Jest mniej zagrożeń. Nawet jeżeli teraz dochodzi na Zachodzie do rozwarstwienia społecznego i wzrostu ilości ludzi biednych. Jeżeli na Zachodzie słusznie mówi się o narastającym bogactwie nielicznych, to czymś innym jest bieda wschodnio- czy zachodnioeuropejskach, a jeszcze czymś innym bieda na innych kontynentach.

Gospodarczo Polska weszła w obieg europejski i światowy. Brak własnych kapitałów, po okresie wyzyskiwania przez sowietów, spowodował, że doszło do napływu kapitałów inwestycyjnych z Zachodu na Wschód, a w efekcie duża część bankowości i przemysłu została przejęta przez koncerny międzynarodowe. W Polsce powstało wiele filii firm zagranicznych, często na bazie tego, co już w Polsce istniało, choćby w postaci wykształconych technicznie i organizacyjnie pracowników. Wykupywane są firmy innowacyjne. Początkowy zachwyt dla zachodnich inwestorów raczej minął. Polska funkcjonuje jako podwykonawca, ludzie zarabiają niewiele. Gdy np. VW budowało w PL pierwsze montownie, ludziom płacono więcej niż przeciętnie. Dzisiaj na zakłady VW mówi się „kołchoz”, co ma oznaczać, że stosunki społeczne w tych zakładach pracy upodobniły się do tych z czasów sowieckich. Wielu Polaków wyjechało za pracą do państw, gdzie wynagrodzneia są wyższe, a więc do Niemiec, UK, Francji i USA, trochę do Włoch, Hiszpani, Skandynawii i w mniejszej ilości do wielu innych krajów. To może być nawet 5 milionów osób, ale jest trudne do oszacowania, bo wiele osób zachowało zameldowanie w Polsce. Część ludzi pracuje przez część roku za granicą, co nie jest to łatwe dla rodzin i prowadzi do wielu rozwodów. Przypuszcza się, że ci, którzy mają dzieci w szkołach za granicą, już nie wrócą do Polski. Rządy polskie  niewiele robią w celu zatrzymania wyludnianie państwa. Grozi takie zestarzenie się społeczeństwa pierwotnego, jak w Niemczech. W niemieckich zakładach 50% to pracownicy bez obywatelstwa lub wprawdzie z obywatelstwem, ale z tzw. tłem imigracyjnym [Migrationshintergrund]. Część z nich nie jest widocznych w statystykach, bo są to tzw. pracownicy delegowani czy wypożyczeni, formalnie nie mieszkający w Niemczech.

https://de.wikipedia.org/wiki/Migrationshintergrund


W takim świetle historycznym i gospodarczym nie powinno dziwić, że we wielu państwach mających przeszłość podległości, występują dzisiaj ambiwalentne tendencje: jednocześne skłonności do integracji Unii Europejskiej oraz do zachowania własnych tradycji.

Warto w tym miejscu wymienić Czechosłowację, która została utworzona w roku 1918, a w 1993 podzieliła się decyzją parlamentu na Czechy i Słowację. Nazwano to jedwabnym rozwodem. Duża cześć ludności była przeciw.  Te państwa dobrze ze sobą współpracują. Ramy prawne UE są pod tym względem pomocne.

Po rozpoczęciu przez Rosję wojny z Ukrainą i zajęciu Krymu, do Polski przeniosło się około 2 mln Ukraińców (kiedyś mówiono: Rusinów, w odróżnieniu od Rusów, czyli Rosjan), co częściowo rekompensuje odpływ młodych Polaków  za granicę. Duża ich część jest spokrewniona czy spowinowacona z rodzinami polskimi. Przed wojną wielka część tamtych obszarów wchodziła w skład Polski. Teraz, pierwszy raz od 70 lat, w Polsce mieszka znowu duża ilość cudzoziemców. W Polsce żyje 38 mln mieszkańców, cudzoziemcy stanowią około 5%. Duża część z nich, podobnie jak ci wyjeżdżąjący na Zachód, pracuje w szarej strefie lub jest wynagradzana częściowo legalnie a częściowo nielegalnie.

Przed powstaniem Solidarnością oraz w czasie gdy Solidarność doprowadziła do zmiany ustroju, kościół w Polsce był oparciem opozycji. Gdy rewolucyjne związki zawodowe zdominowały bieg działań i przetransformowały się tak, że stały się partiami, doszło wśród nich do rozłamów. Najpierw przy władzy były partie środka. Teraz w Polsce, jak na całym świecie, nastąpiło przesunięcie w stronę populizmu. To nie zawsze jest prawica. Wielką szkodą jest upolitycznianie władzy sądowniczej. Opozycja ma swoich licznych zwolenników, zwłaszcza w miastach i wśród ludzi młodszych. Podziały polityczne wśród ludzi stały się tak ostre, jak za czasów sowieckich. Media są kontrolowane przez rząd. Znaczący pakiet, który był w rękach niemieckich został wykupiony. Jedyna niezależna od rządu stacja telewizyjna jest w rękach firmy z USA. Istnieją oczywiście blogi internetowe wszelkiej maści. Aktualny rząd ma ciągle jeszcze zadziwiająco duże poparcie, ale im dłużej będzie trwał, tym silniejszą niechęć pozostawi po sobie, do wszystkiego co prawicowe oraz do kościoła, który ten rząd bezkrytycznie popiera.

Po zmianie ustroju nauka religii została wprowadzona do szkół. Z upływem lat, tak jak to działo się na Zachodzie, kościół w Polsce zaczął być wstrząsany skandalami, ujawnieniami oraz przestępstwami seksualnymi, o których kiedyś nie mówiono. Ilość dzieci posyłanych na religię maleje. O ile w szkołach podstawowych jest to 70-80%, to w miejskich szkołach średnich może to być tylko 30%.

Ani populistyczny rząd ani kościół, ani naukowcy nie popierają astrologii, to oczywiste. Ataki na astrologię są niewybredne. Podobnie jest z homeopatią oraz innymi dziedzinami alternatywnych działań. Lekarze zostali wystraszeni przez sprawy w sądach i izbie lekarskiej.

Wśród tych wzlotów i upadków ukształtowało się jednak kilka stabilnych nurtów i one są cenne. Jest wielu astrologów kontynuujących astrologię tradycyjną oraz są zwolennicy nowych trendów. Wymienię kilka osób, które wyróżniły się innowacyjnością.

Jarosław Gronert, nie wiedząc o pomysłach poprzedników, wymyślił astrokartografię. Gronert stosuje astrokartografię w polityce. Relokacje horoskopów pokazują, jak te same wydarzenia są odbierane i dzałają różnie w różnych miejscach. Inny przykład tej metody. Jeżeli obliczamy horoskopy najpierw na miejsca w Europie Środkowej, to, jeżeli wstawimy miejsca w USA, to najczęściej mamy kwadraturę ich MC. To tłumaczy trudne konkurowanie Europy i Ameryki oraz wskazuje na nieodzowność uwzględnienia tego w działania geostrategicznych. Europa nie ma jednak innych partnerów do ożenku, a samemu, to można sobie wiersze pisać, ale nie historię.

Jarek Gronert zaproponował dwa nowe władztwa: Prozerpiny dla Byka (2005 analizy, 2006 publikacja) i Ceres dla Panny (od 2000 analizy, 2006 publikacja).Także Francuzi łączyli planetoidy ze znakiem Panny. Jeżeli chodzi o Prozerpinę, to chodzi o obiekt 2003 UB313 przez astronomów niefortunnie nazwany Eris. Bogini  Eris nie pasuje dobrze do Byka, aż taki zły to on nie jest. Bogini Prozerpina lepiej pasuje na władczynię Byka. Tworzone są bazy osób, które mają charakterystykę Byka, których horoskopy mają aktywną Prozerpinę. Oraz bazy osób mających charakterystykę Panny, których horoskopy mają aktywną Ceres.

Proserpina (2003 UB313) called by astronomers Eris
https://jarekgronert.pl/en/

https://www.astro.com/astrowiki/de/Eris

https://www.astro.com/astrowiki/de/Astrokartographie


Kalendarium wprowadzenia symboliki Prozerpiny dla Byka i Ceres dla Panny przez Jarosława Gronerta. Wywiad z Innowatorem.
http://www.astrologia.kaluski.net/planety.php?id=966

Prozerpina jako władczyni Byka w miejsce Wenus. Przykłady horoskopów prowadzących do takiej konkluzji.
https://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=891

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prozerpina

https://pl.wikipedia.org/wiki/Persefona_(c%C3%B3rka_Zeusa)

Sposobem na pogodzenie różnych horoskopów powstania państwa w ogóle jest horoskop kulturowy, który, sprowadzony do jedynie osi i Słońca w określonym domu, pokazuje najistotniejsze cechy państwa. Horoskopy etapowe późniejszych form państwa (1918, 1989) pokazują modyfikacje państwa, a nie jakieś inne państwo. One są tranzytami horoskopu urodzeniowego (nawet gdy nie znamy najwcześniejszego horoskopu, tj. powstania państwa).   Pierwszy raz o horoskopach kulturowych usłyszałem na początku lat 90, na kursach, które prowadził Leszek Weres. Temat kontynuuje Jarek Gronert.

Powyżej przykład horoskopu kulturowego: Polska (ilustracja Jarosława Gronerta)

Powyżej przykład horoskopu kulturowego: Niemcy (ilustracja Jarosława Gronerta)

Powyżej przykład horoskopu kulturowego: Rosja (ilustracja Jarosława Gronerta)Justyna Reiner (1949-2009) opracowała teorię obliczania horoskopów dla wydarzeń poza Ziemią (publikacja 2001). Położyła też podstawy polskiej Astrowiki.
http://www.baza.astrolog.org.pl/Reiner_Justyna

http://www.astrowiki.eu/index.php?title=Wirtualna_planeta_horoskopu
(data dostępu 22.11.2019)

http://www.astrowiki.eu/index.php?title=AstroAlgorytmy

(data dostępu 22.11.2019)

W Polsce używanych jest kilka programów astrologicznych, z tego trzy są polskiego autorstwa.

http://astrowiki.eu/index.php?title=Kategoria:Programy_astrologiczne
(data dostępu 22.11.2019)

http://astrowiki.eu/index.php?title=Program:Mandala
http://astrowiki.eu/index.php?title=Program:Urania
(data dostępu 22.11.2019)

http://astrowiki.eu/index.php?title=Program:Astrolog_(Stachniewicz)
(data dostępu 22.11.2019)

Szacuje się, że w Niemczech ukazało się około 1000 książek fachowych oraz drugie tyle popularyzujących znaki Zodiaku itp. W Polsce ukazało się około 100 książek fachowych i podobnie niewiele popularyzyjących astrologię. Odkąd w wieku XXI tłumaczenia stały się zbyt drogie, co jest kłopotem dla autorów i wydawnictw, o tyle ratunkiem dla czytelników jest znajomość języków obcych i sprowadzanie książek z zagranicy. Spójrzmy na rynek akademicki, gdzie wiele publikacji jest tworzonych od początku w języku angielskim. Na rynkach astrologicznych większość autorów pisze w językach lokalnych, ale ich dzieła bez tłumaczeń są czytane także w innych krajach. Krok po kroku rozwija się globalizm, nawet jeżeli z przerwami na regionalizm. Od roku 2008 trwa kryzys gospodarczy. Od roku 2020 stymuluje go pandemia. Obywatele od lat systematycznie demonstrują na ulicach. „Jeszcze Polska nie zginęła”. My astrolodzy robimy swoje, jak śpiewał W. Młynarski.

https://www.youtube.com/watch?v=pV2ojAEPd1U&list=RDpV2ojAEPd1U&start_radio=1
Wojciech Młynarski Róbmy swoje Opole '88

na górę