ASTROLOGIA

teorie astro

Opisy technik i symboli astrologicznych

Motto: Nic nie jest pewne, ale trzeba zrobić wszystko, aby się upewnić.
 

2019-04-09 Scholdt Gunda, Kałuski Bogusław tłumaczenie
Czym jest astrologia ezoteryczna

W ramach omawiania różnych kierunków, publikuję tłumaczenie artykułu przedstawiającego astrologię ezoteryczną.                             

Wyjaśnienie pojęć. - Ezoteryczność ma różne znaczenia. Może oznaczać przynależność do jakich grup społecznych i światopoglądowych. W swojej treści systemy ezoteryczne są najczęściej religijne czy duchowe. Traktują człowieka jako złożenie duszy i ciała; dusza przebywa w ciele i wywiera na nie wpływ. Natomiast współczesna nauka (science) nie zajmuje się bogiem i duszami. Aktualnie dominują w niej wizje przepełnione pojęciami fizyki oraz ewolucji od dołu, polegającej na tym, że w drodze przypadków materia się lokalnie zagęszcza, organizuje i na agregatach cielesnych nadbudowuje się psychika, również materialna. Brak w niej nawiązań do tradycji, religii i tego, co człowiek widzi, słyszy, czuje itp. Wobec kryzysu tradycyjnych instytucji religijnych, zagrożeń politycznych i ekologicznych, zainteresowanie systemami ezoterycznymi, wschodnimi czy new age trzeba widzieć jako naturalny wyraz tęsknoty ludzi za wizją głębszego porządku oraz za więzami społecznymi dającymi poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa. Nauka, nawet jeżeli zwiększy ilość cząstek elementarnych do tysiąca, to i tak będzie przedstawiać świat jako niemal pusty. W nauce jest może metoda dla komputerów, artificial intelligence, ale nie ma (jeszcze?) lekcji dla człowieka. W elektronach i neutrino jest może dużo ruchu, ale człowiek potrzebuje sensu.

[Od redakcji: Więcej o ezoteryczności zobacz: Zarysowanie pojęcie i zjawisko ezoteryczności w aspekcie ideowym]

Poniższy tekst Gundy Scholdt jest względnie prostym wprowadzeniem do idei astrologii ezoterycznej, patrzącej nie tylko na ciało i psychikę, ale właśnie na duszę, psychikę i ciało. Inna jest tu hierarchia. Astrologia ezoteryczna ma pomóc w zrozumieniu duszy ludzkiej i jej zamiarów, gdy żyje z ciałem.

Zob. też odredakcyjne linki uzupełniające, znajdujące się w tekście i poniżej tekstu głównego, wspomagające rozumienie używanych pojęć.

  * * *

Czy astrologia jest nauką? Tak, ale przyszłą i ezoteryczną, w której trzeba jeszcze wiele badać i odkryć. Współcześnie jest w astrologii wiele różnych szkół i systemów, które funkcjonują obok siebie i różnią się od siebie w istotnych punktach.

Zasadniczo rozpoznawalne są dwa kierunki: egzoteryczny i ezoteryczny. Do egzoterycznego zaliczyłabym astrologię klasyczną i psychologiczną, które są najbardziej rozpowszechnione, podczas gdy astrologia ezoteryczna jest jeszcze względnie nowa.

Przez praktyczne doświadczenie z oboma kierunkami zdecydowałam się na ezoteryczną, ponieważ ona lepiej ujmuje człowieka w jego całości.

NAUKA o DUSZY [Seelenkunde]

Uwagi redakcji: Na temat historii nauk o duszy i pojęcia psychologicznego zobacz:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_umys%C5%82u


Astrologia ezoteryczna jest częścią duchowej psychologii [spirituelle Psychologii], w której człowiek rozpoznawany jest w jego duchowych wymiarach. Jest ona w sprzeczności do teorii ewolucyjnej oraz neurobiologii, które traktują człowieka jako zwierzę wyżej rozwinięte, sterowane głównie przez podświadome reakcje instynktowne, popędy, lęki i emocje, traktowane jako typowe dla takich istot. Lecz trzeba postawić pytanie: czy właśnie one odróżniają człowieka jako typ istot żywych? Małpa, która przez ewolucję podniosła się z czworonożności do chodu wyprostowanego, pozostaje przecież w dużej mierze jakby przyczepiona do prainstynktów.

Ezoteryka nie podziela takich poglądów [science], lecz traktuje człowieka jako duchową istotę albo duszę, która zamieszkuje ciało, ale która nie jest ciałem. W konsekwencji, świadomość człowieka [Bewustsein], dusza [Seele], wywołuje ewolucję i udziela człowiekowi cech charakterystycznych. Lecz aby rozpoznać to, kim rzeczywiście jesteśmy, potrzeba czasu i doświadczenia życiowego, które nam  to umożliwiają, w prowadzeniu przez odpowiednie konstelacje astrologiczne. Ten proces [roz]poznawania jest właśnie tym, co przez astrologię ezoteryczną jest badane i co powinno być uwidocznione przez ezoteryczne wyłożenie [interpretację] horoskopu. A zatem, na czym polega różnica w stosunku do interpretacji egzoterycznej?

ŻYJĄCE ISTOTY

W centrum astrologii ezoterycznej stoi wyobrażenie przestrzeni świata, gdzie, w polu eterycznym, znajdują się różne, ale jasno zdefiniowane energie i siły, będące w ciągłym ruchu i w ten sposób stanowiące tło życia.

Astrologia ezoteryczna traktuje działanie znaków gwiezdnych i planet nie tylko jako działanie symboli, lecz jako działanie żyjących istot, które, tak jak człowiek, posiadają trzy aspekty: duch [Geist], dusza [Seele], ciało [Koerper]. I ta trójnia energii, która leży u podstaw każdej formy życia, rozwija się w czasie i przestrzeni, przez wiele reinkarnacji, od fizycznej do duchowej świadomości [vom physischen zum geistigen Bewustsein], przez stopień pośredni jakim jest świadomość duszy [Seelenbewustsein], która dopiero przez pracę nad sobą samym będzie rozwijana. Dlatego świadomość duszy [Seelenbewustsein] obowiązuje jako cel życia, a ezoteryczna astrologia może do tego przyczynić się [pomóc] swoim wartościowym wkładem. Aby to lepiej rozumieć, chciałabym zdefiniować często używane pojęcia w ich ezoterycznym znaczeniu:

Duch [Geist] jest życiem samym, które jedno i niepodzielnie przepływa [nurt-uje] przez każde ludzkie ciało, udziela mu siły życiowej [Lebenskraft], a przy śmierci ponownie opuszcza ciało.

Dusza [Seele] jest świadomością człowieka, która wyraża się w jego zdolności odczuwania i postrzegania, a która, stosownie do poziomu rozwoju danego człowieka, jest ogarniającą więcej lub ograniczoną.

Ciało [Koerper] jest czworaką [vierfältig] formą wyrazu duszy [Seele] w czasie i przestrzeni, która jemu umożliwia działanie, witalność [żywotność-tężyznę] [Vitalitaet], czucie i myślenie.

Te trzy poziomy są rozpoznawalne w obrazie danego horoskopu, gdy my go rozumiemy jako symbol geometryczny:

Okrąg [geometr.] jako symbol jedności, odpowiada duchowi. Przedstawia koło życia, do którego człowiek jest przywiązany, aż, przez doświadczenie wielu inkarnacji, będzie uwolniony od „koła wcieleń“, jak to wyraża Budda.

Planety, z ich stanowiskami w 12 domach, są istotnymi częściami [Wesensteile] duszy [Seele], a ich stanowiska i aspekty w horoskopie pokazują, o jakie kroki rozwojowe w tym życiu chodzi.

Cztery kwadranty, które w horoskopie tworzą krzyż (przy domach równych), odpowiadają formie cielesnej, która, patrząc ezoterycznie, jest czworaka. Ten krzyż – symbol materii w kręgu życia [Kreis des Lebens] - ma fundamentalne znaczenie w ezoterycznym wyjaśnianiu. Pozwala bowiem na powstanie czterech kwadrantów, w których przedstawione są subtelne ciała człowieka. One tworzą [budują] poziomy świadomości, na których człowiek dokonuje doświadczeń życia w czasie i przestrzeni.

4 KWADRANTY - znaczeniu  ezoteryczne:

1. kwadrant, który traktowany jest jako środowisko fizyczne, ma odpowiednik w ciele fizyczno-eterycznym.
2. kwadrat dotyczy psychiki człowieka albo ciała astralnego, które ezoteryka traktuje jako nośnik wszystkich uczuć, życzeń i pożądań.
3. kwadrat oznacza ciało mentalne lub umiejętność myślenia człowieka, która leży u podstaw rzeczywistych stosunków do innych i ustala ich jakość.
4. kwadrant stosuje się do wyższego ciała mentalnego albo ciała przyczynowego, a więc ciała duszy, które znajduje się jeszcze w stadium rozwoju.RÓŻNE SYSTEMY DOMÓW

Z podstaw ezoterycznej interpretacji kwadrantów, które przedstawione są symbolicznie w geometrii horoskopu, wynika także rozpoznanie, że astrologiczne domy nie mogą być nierówne. Nie pochodzą bowiem z zamiaru odzwierciedlania jakiejkolwiek zewnętrznej rzeczywistości fizycznej. Raczej pokazują symbolicznie pole świadomości człowieka, który żyje ukrzyżowany w czasie i przestrzeni, w czterech wymiarach. Tak też z dawien dawna krzyż jest wymownym obrazem sensu fizycznej egzystencji, wpisanej w krąg życia i obraz ten wskazuje na cztery poziomy świadomego postrzegania.

Z tego powodu już w Starożytności, w Sumerii, Babilonii i Egipcie, które ogólnie uważa się za kołyski astrologii, znano tylko 12 równych domów nieba [Himmelshaeuser]. Przy takich domach kąt 90 stopni między Asc i Dsc był fundamentalny i tworzył kwadraturę koła, której rozwiązanie [zrealizowanie] jest zadaniem życiowym człowieka. Takie pojmowanie pozostało nienaruszalne aż do IV w. po Chrystusie. Dopiero od tego czasu astrolodzy zaczęli spekulować, czy najwyższy punkt ekliptyki danego dnia nie powinien być potraktowany jako MC, co, odpowiednio do geograficznej szerokości, pory roku i dnia, prowadzi do domów nierównych, których jednak od 66 stopnia nie da się wyliczać, ponieważ Asc i MC wypadają razem w tym samym punkcie. Już sam ten fakt ciągle mnie irytował i skłonił do badań, kiedy i jak one powstały.

Faktem jest, że różne systemy domów nierównych są dokonaniami rozwojowymi czasów nowoczesnych, gdy astronomowie i matematycy wierzyli, że muszą skorygować stary, nienaukowy system, przez nowoczesne systemy naukowe. Jednak wyliczenia z czasów nowych bazują na pomocniczej konstrukcji równika niebieskiego, który nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia w realnych faktach.

[Od redakcji: na temat równika niebieskiego zobacz:
https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnik_niebieski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sfera_niebieska ]

Nie może więc dziwić, że od XIII wieku do teraz wynajdywane są wciąż nowe systemy domów nierównych, a każdy astrolog może sobie wyszukać taki, który jemu pasuje. Najczęściej stosowane są domy Placidusa i Kocha, które różnią się od siebie w wyliczaniu domów pośrednich, co naturalnie musi prowadzić do różnych interpretacji.

Jeżeli do tego weźmiemy jeszcze systemy domów równych, których MC może wypadać w domu nierównym 9. lub 11., a w wysokich stopniach szerokości północnej nawet w domu 8. czy 12., to wtedy mnie osobiście trudno jest wyłożyć / zinterpretować horoskop. - Jeden pogląd jest wspólny dla wszystkich systemów, a mianowicie, że dom 10. to zawód lub powołanie. A skoro tak, to jak MC może być interpretowane, gdy wypada w domu innym niż 10?

Mnie osobiście ten stan spraw jawi się jako skrajnie niezadawalający i chętnie rozpoczęłabym dyskusję, jakie są uzasadnienia dla domów nierównych, wytrzymujące ostrą krytykę.  - Tych trudności nie ma w astrologii ezoterycznej. Ona bazuje na przekazanej wiedzy hermetycznej, która domy równe, 30 stopniowe, obliczane od Asc, nigdy nie stawiała pod znakiem zapytania. A to dlatego, że w kącie 90 stopni między Asc i MC leży wyzwanie każdego życia, jako że początek domu 10., jest identyczny z MC.

[Zob. od redakcji: Uwagi do MC domów równych i nierównych]

ASTROLOGIA DUSZY [Seele]

Jaka jest więc istotna różnica między astrologią egzoteryczną i ezoteryczną? Podstawa różnica polega na tym, że egzoteryczne systemy redukują człowieka do jego osobowości, podczas gdy astrologia ezoteryczna traktuje człowieka jako fundamentalną dwoistość: dusza – osobowość. Z tego powodu może być określona jako astrologia duszy, ponieważ opisuje drogę rozwojową duszy, która to droga zaczyna się od ukształtowanej [wybijającej się] świadomości ego, która w przebiegu wielu inkarnacji, przez wzrastający kontakt z duszą [Selenkontakt], transformowana jest w prawdziwą samoświadomość [z czym związane są: pewność siebie, self-confidence, self-assurance, poczucie własnej wartości].

Dlatego, patrząc ezoterycznie, psyche i dusza [Psyche und Seele] nie są tym samym. Przez połączenie myślenia z uczuciami, życzeniami i emocjami powstaje psychika, będąca przedmiotem większości obiegowych terapii, a także stanowiąca punkt ciężkości astrologii psychologizującej. Lecz z-ducha-[pochodząca]-dusza [Geist-Seele] człowieka, o którą chodzi w astrologii ezoterycznej, jest duszą myślącą, która rozwija się, przez konkretne myślenie, do myślenia abstrakcyjnego, przez które w końcu rozwija się do myślenia duszowego [Seelendenken], które jest w stanie wyrazić miłość duszy. To myślenie, o którym tu piszę, oczywiście nie ogranicza się do intelektu, lecz włącza poziom przyczynowy, na którym świadomość duszy jest dostrzegalna. Ezoteryczna interpretacja musi więc w sposób konieczny prowadzić do innych wyników, niż interpretacja psychologiczna, która człowieka traktuje jako osobowość, mającą jedno życie i która w tym jednym życiu jest rodzona z konkretnymi konstelacjami astrologicznymi, które w życiu [w życiu jako czynności]  są lekkie lub trudne / ciężkie, dobre lub złe.

Jednak powód tegoż pozostaje ukryte i z tej perspektywy [patrząc], dobra życia wydają się całkiem niesprawiedliwie podzielone. Lecz z ezoterycznego punktu widzenia nie ma jakichś dobrych czy złych aspektów, ponieważ wszystko ma sens i wynika karmicznie z poprzednich doświadczeń i sytuacji życiowych. One wszystkie służą temu, by w czasie i przestrzeni stawać się zintegrowaną osobowością, przez którą dusza może wciąż lepiej dawać wyraz siebie.

RÓŻNE POZIOMY ŚWIADOMOŚCI

Z tego powodu, że na tej planecie są dusze w różnym wieku, to te same znaki czy konstelacje planet są przeżywane [żyte] na różnych poziomach świadomości. Czy mam do czynienia z człowiekiem, który jest siebie jeszcze bardzo nieświadomym, czy z rozwiniętą osobowością, a może z osobowością świadomą duszy [selenbewusste Persoenlichkeit]? To pytanie trzeba wyjaśnić, aby danego człowieka prawidłowo oszacować i rozpoznać, że takie same energie, jakie danego człowieka astrologicznie określają, w bardzo różny sposob dochodzą do wyrażenia się.

Z tego powstaje perspektywa rozwojowa w ramach danego horoskopu, który danego człowieka nie ogranicza, lecz wskazuje potencjały, jakie on, jako dusza, rozwinąć może, ale nie musi. Obawa, często wyrażana przez krytyków, że horoskop ich ustala albo ogranicza, jest w ten sposób bezpodstawna, ponieważ rozwój w górę jest możliwy zawsze.

Ten rozwój, który odpowiada trzem poziomom świadomości: duch – dusza – ciało [Geist – Seele - Koerper], w astrologii ezoterycznej jest opisywany w formie trzech stopni rozwojowych dla każdego znaku Zodiaku i każdej planety:

W fazie pierwszej  przeżywane [żyte] jest ego, co oznacza, że przeważają słabości jakiegoś znaku.

W drugiej fazie – nieświadomie lub świadomie - dany człowiek zaczyna odczuwać wyraźniej impulsy swojej duszy, co pozwala im stawać się bardziej współczującym, kochającym [miłującym] i altruistycznym. Ta rozpoczynająca się świadomość duszy jest wyraźnie do rozpoznania po życzeniach albo celach życiowych, jakie dla danego człowieka są ważne. Czy chodzi mu o cele czysto materialne czy zaczyna on pytać o sens życia?

Trzecia faza, która leży raczej w przyszłości większości ludzi, opisuje ostatni [ultimatywny] cel rozwojowy, przez który pryncypium i charakterystyka jakiegoś znaku czy planety jeszcze wyraźniej będzie rozpoznawalna.

Przed ezoterycznym wykładaniem [wyjaśnianiem, interpretacją] danego horoskopu obowiązuje więc rozpoznać, na jakim poziomie świadomości dany człowiek się znajduje. Żyje on w świadomości ciała czy jako dusza czy może w rozpoczynającej się świadomości duchowej? Wg. mego doświadczenia, w taki sposób dają się utrafić wypowiedzi wiele dokładniejsze oraz wskazujące trendy w przyszłości.

PODSUMOWANIE

Zbierając powyższe da się powiedzieć, że astrologia ezoteryczna przedstawia sobą rozszerzenie astrologii psychologizującej, która, w intrepretacji konstelacji astrologicznych porusza się w ramach rozpoznań psychologii nowoczesnej. Otwiera perspektywę zrozumienia człowieka jako istoty wielowymiarowej, której świadomość jest daleko większa i szersza, niż to dotychczas odkryła psychologia. Nie ogranicza się do znaków Zodiaku, planet i domów, lecz rozciąga się także na jeszcze inne energie, które są znane jako siedem promieni. Ponadto odnosi się do rozwoju siedmiu czakr, które znajdują się w ciele eterycznym i wskazują na stan rozwoju naszej duszy. A gdy także one są uwzględniane, to możliwa jest dokładniejsza analiza różnych energii, jakie wpływają na człowieka w każdej inkarnacji.

Jakie więc informacje daje mi horoskop, gdy go wykładam ezoterycznie? – Horoskop zawiera w swoje symbolice plan inkarnacji, który wynika z doświadczenia przeszłości. Pokazuje:
1. Dwie najważniejsze cechy charakteru, które wynikają ze znaku Słońca oraz Ascendentu. W zależności od poziomu rozwoju pokazują się te cechy jako siły lub słabości.
2. Cel albo powołanie życia.
3. Kroki rozwojowe, jakie danemu człowiekowi są nałożone przez duszę (aspekty).
4. Trudności i problemy, jakie mogą występować cyklicznie, o ile dany człowiek nie rozpoznaje koniecznych zmian, albo nie chce ich przeprowadzić (tranzyty).
5. Duchowe możliwości rozwojowe, jak też możliwą służbę dla ludzkości, gdy horoskop jest widziany [traktowany] z perspektywy duszy.

* * *

Oryginał powyższego artykułu został opublikowany w Meridian, 2019 Januar / Februar.
Tłumaczenie za uprzejmą zgodą wydawcy Martina Garmsa oraz autorki: Gundy Scholdt

* * *

Od redakcji linki uzupełniające:

Horoskop nowiu przedurodzeniowego. Ślady w karmicznej podwalinie radixu.
https://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=1106

https://www.astro.com/astrowiki/de/Esoterische_Astrologie

https://www.astro.com/astrowiki/en/Esoteric_Astrology
O 7 promieniach: http://www.7strahlen.de/7strahlen.html

Po polsku o sprawach domów zob. dla porównania:
Mertz B.A., Astrologia. Osobowość Partnerstwo Plan życia Przyszłość
Tam rozdziały: Problemy domów, MC i IC w różnych domach, IC w domach
https://www.astro.com/astrowiki/de/Bernd_A._Mertz

O domach:
https://www.astro.com/astrowiki/de/Haus
https://www.astro.com/astrowiki/en/House
https://www.astro.com/astrologie/in_house2_g.htm
Alles über Astrologie Astrologie Wissen Grundlagen der Astrologie Einführung in die Astrologie
https://www.astro.com/astrowiki/de/H%C3%A4usersystem
https://www.astro.com/faq/fq_fh_owhouse_g.htm
https://www.astro.com/faq/fq_fh_owhouse_g.htm
http://www.sternwelten.net/grundlagen-der-astrologie/haeuser/123-glossar-der-astrologischen-haeusersysteme.html
https://www.astro.com/astrowiki/en/House_System


Zobacz: Horoskop nowiu przedurodzeniowego. Ślady w karmicznej podwalinie radixu
https://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=1106

Zob. też rekomendacje książek nt. astrologii ezoterycznej - fragment "Karmische Astrologie" w:
Horoskopy. Rekomendacje astrologicznych książek w języku niemieckim
https://astrologia.kaluski.net/planety.php?id=1020

 

na górę